Programy Rynku Pracy

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2020

Aktualizacja Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w roku 2020 (czerwiec 2020)

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w roku 2020

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2019

 1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2019 roku

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2018

 1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku
  Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 programów finansowanych z rezerwy FP
 2. Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w woj. podlaskim w roku 2018
  Podsumowanie realizacji programu regionalnego aktywizacji osóbdługotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w woj. podlaskim w roku 2018

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2017

 1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2017 roku
 2. Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

             • Podsumowanie realizacji programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2016

 1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,  łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku
 2. Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2015

1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,  łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2014

 1. Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku z dnia 9 lipca 2014 roku

Programy realizowane w roku 2013

1. Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2013 r. skierowanych do: bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, osób do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia.

Raport z realizacji programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia

2.  Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku

EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH REZERWY MINISTRA W 2013 ROKU

Programy realizowane w roku 2012

1. Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 roku skierowanych do osób do 30 roku życia.

 •   Raport z realizacji programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia

           -  część opisowa

           -  część szczegółowa

2. Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób powyżej 50 roku życia.

 •   Raport z realizacji programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

        - część opisowa

        - część szczegółowa

3. Raport z realizacji w roku 2012 programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych ze środków FP stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uruchomionych w ramach dodatkowych przychodów – woj. podlaskie.

Programy realizowane w roku 2011

 1. Zasady przyznawania dodatkowych środków FP z rezerwy ministra w roku 2011

 2.  Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2011 r.

Działania antykryzysowe

Programy realizowane w roku 2010:

- Rządowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowane z rezerwy FP pozostającej w dyspozycji MPiPS

         - Raport z wykorzystania środków FP przeznaczonych na realizację innych programów w woj. podlaskim w roku 2010

 Programy regionalne realizowane w roku 2008

"Prewencja na start" - wersja aktualna

"Drogowiec" - wersja aktualna

"Kwalifikacje i zatrudnienie" - wersja aktualna

Programy rządowe realizowane w roku 2008

Programy regionalne realizowane w latach 2005-2007:

Programy rządowe realizowane w roku 2007

Projekty współfinansowane ze środków EFS

Wojewódzki Program Pomocy na rzecz zatrudnienia
osóbniepełnosprawnych

Kierunki działań WUP Białystok na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w latach 2001-2006

Określenie kierunków działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w latach 2001-2006 na terenie województwa podlaskiego

Programy PHARE:

Metryka strony

Udostępniający: WUP Białystok

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Irena Sawicka

Data wprowadzenia: 2006-07-24

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2006-07-24