Podstawa prawna działania wojewódzkich rad rynku pracy

 

Przepisy regulujące działanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy :

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 630).

 

 

Główne zadania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. Współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacji i Kadr Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Grażyna Rojecka

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2011-05-19