W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku jako organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa, zgodnie z art. 23 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) wchodzą osoby powołane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz marszałek województwa może powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy może zostać odwołany:

  1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
  2. z inicjatywy marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku powołanej Zarządzeniem Nr 102/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany organ/organizacja

Przedstawiciele organizacji związków zawodowych

1.

Eugeniusz Stepanczuk

NSZZ ,,Solidarność"

2.

Aleutyna Kołos

Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

3.

Eugeniusz Muszyc

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa podlaskiego

Przedstawiciele organizacji pracodawców

4.

Józef Jacek Hordejuk

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

5.

Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka

Podlaski Związek Pracodawców, organizacja regionalna Konfedarcji "Lewiatan"

6.

Małgorzata Zdrodowska

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników

7.

Przemysław Iwanowicz

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

8.

Witold Grunwald

Podlaska Izba Rolnicza

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

9.

Zdzisław Wilczko

Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

10.

Sylwestra Monika Borowczyk

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

11.

Bogusław Plawgo

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Przedstawiciel nauki

12.

Cecylia Sadowska – Snarska

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Grażyna Rojecka

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Data modyfikacji: 2019-01-07

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2011-05-19