W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku jako organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa, zgodnie z art. 23 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) wchodzą osoby powołane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, marszałek województwa może powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy może zostać odwołany:

  1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
  2. z inicjatywy marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku powołanej Zarządzeniem Nr 62/2014 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 października 2014 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 83/2015 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 115/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 104/2017 Marszałka Województwa podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku - Pan Zdzisław Wilczko

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku - Pani Cecylia Sadowska - Snarska

 

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany organ/organizacja

Przedstawiciele organizacji związków zawodowych

1.

Eugeniusz Stepanczuk

NSZZ ,,Solidarność"

2.

Aleutyna Kołos

Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

3.

Wojciech Lichański

Forum Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki

Przedstawiciele organizacji pracodawców

4.

Józef Jacek Hordejuk

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

5.

Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka

Podlaski Związek Pracodawców, organizacja regionalna Konfedarcji "Lewiatan"

6.

Dariusz Wojtan

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Barbara Siedlecka

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu

8. Rafał Rutkowski

Loża Białostocka, Business Centre Club

9. Mirosław Kiszko

Podlaski Klub Biznesu

Przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników

10.

Marianna Bondar

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

11.

Witold Grunwald

Podlaska Izba Rolnicza

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

12.

Zdzisław Wilczko

Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku,

Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

13.

Sylwestra Monika Borowczyk

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

14.

Michał Skarzyński

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Przedstawiciel nauki

15.

Cecylia Sadowska – Snarska

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

  

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Grażyna Rojecka

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2011-05-19