Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 2017-01-10

Zarządzenie Nr 3/2017
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku
z dnia 10 stycznia 2017r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad przekazywania, publikowania i aktualizowania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Na podstawie §13 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (z późn. zm.), zarządza się co, następuje:

§ 1

W celu właściwej realizacji obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1764), wprowadza się:

 1. Zasady dostępu do informacji publicznej gromadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Regulamin publikowania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej WUP, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 1. Obowiązki związane z zabezpieczeniem technicznym, antywirusowym i antywłamaniowym oraz archiwizacją informacji publicznych, zgromadzonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zwanego dalej w skrócie „BIP” spoczywa na Samorządzie Województwa Podlaskiego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 4 listopada 2003 r., zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.
 2. Biuro Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wykonuje raz na dobę kopię bezpieczeństwa bazy danych BIP.
 3. Nadzór nad techniczną obsługą systemu BIP w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku sprawuje Wydział Informatyki.

§ 3

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, a w przypadku ich nieobecności osoby zastępujące, pełnią funkcję recenzentów Biuletynu. Zadania recenzenta biuletynu określa § 6 Regulaminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia. W przypadku kierownika Wydziału Organizacji i Kadr, pełni on rolę moderatora strony Biuletynu
 2. Pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku są redaktorami Biuletynu. Obowiązki redaktora Biuletynu określa § 5 Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Każda informacja publiczna zamieszczona w Biuletynie podlega zasadom publikowania, określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust.1.

§ 4

 1. Funkcje administratora informacji Biuletynu pełni Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 2. Zadania administratora informacji Biuletynu określa § 7 Regulaminu, o którym mowa w §1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 5

 1. Wyznacza się Panią Danutę Brańską do pełnienia funkcji administratora strony Biuletynu.
 2. Zadania administratora strony Biuletynu określa § 8 Regulaminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 6

W przypadku nieobecności administratora strony Biuletynu oraz administratora informacji Biuletynu i osób ich zastępujących, pracownik Wydziału Informatyki za zgodą Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, nadaje czasowe uprawnienia dla recenzenta Biuletynu, umożliwiające opublikowanie informacji na stronie BIP.

§ 7

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do ścisłego przestrzegania niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 15 września 2016 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad przekazywania, publikowania i aktualizowania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Otrzymują:
- wszystkie komórki organizacyjne

Janina Mironowicz

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2012-02-21

Modyfikujący: Teresa Szumiel

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2012-02-22