Wyniki naboru / Results

Informacja w sprawie wyników Otwartego Naboru na Partnera ponadnarodowego
do realizacji zadań w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym

   

Informujemy, że w odpowiedzi na otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytetu VI, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ogłoszony w dniu 29.12.2010r. złożona została następująca oferta

 

1) Stowarzyszenie Impact Housing, Carlisle ul. Nelson C 47, CA2 5NE Anglia

   

Nadesłana oferta nie spełniła wymaganych kryteriów merytorycznych, w związku z czym została odrzucona.

 

 W związku z powyższym, uznaje się, że korzystnym dla realizacji i powodzenia zaplanowanych działań  związanych z realizacją przedmiotowego projektu będzie powtórzenie naboru na Partnera ponadnarodowego.

08.02.2011 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Janina Mironowicz

 


 

 

Information about the results of an Open Call for transnational partner
to implement tasks within the framework of the project with transnational component

   

We inform that in answer to Open Call for transnational partner to  common implement a project ‘Partnership for development and promotion of green jobs’ Priority VI, Submeasure 6.1.1 of Human Capital Operational Programme 2007-2013 announced on December 29th, was submitted one cooperation offer:

 

1) Impact Housing Association, Carlisle, Nelson  Street  C 47, CA2 5NE, England

   

This submitted offer did not meet the required criteria, therefore it was rejected.

 

Therefore, is considered, that repeating the Open Call for transnational partner will be beneficial to implement and success of planned actions related to realize this project.

08.02.2011 r.

Director of
Voivodship Labour Office in  Białystok
Janina Mironowicz

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Gorczkowska Wydział Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Elzbieta Gorczkowska

Wprowadzający: Elzbieta Gorczkowska

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Adam Łozowski

Data publikacji: 2011-02-09