Informacja w sprawie wyników wyboru Oferty współpracy na Partnera ponadnarodowego

w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym

 

 

Informujemy, że w odpowiedzi na otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego, w celu wspólnej realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytetu VI,  Poddziałania 6.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, ogłoszony w dniu 9.02.2011r. złożone zostały  następujące oferty:

 

         1. Impact Housing Association, CA2 5NE Carlisle, C 47 Nelson Street, England

         2. Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

         3. Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4

         4. Fundación Biodiversidad (FB), Spain, 28010 Madrid, C/Fortuny, 7

 

    Oferta zgłoszona przez firmę: Fundación Biodiversidad (FB), Spain, 28010 Madrid, C/Fortuny, 7 nie spełniała wymogów formalnych.

 

           Do oceny merytorycznej zostały przekazane 3 Oferty, złożone przez:

         1. Impact Housing Association, CA2 5NE Carlisle, C 47 Nelson Street, England

         2. Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

         3. Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4

 

Wyniki oceny merytorycznej:

         1. Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77 – 38,6 pkt.

         2. Impact Housing Association, CA2 5NE Carlisle, C 47 Nelson Street, England – 38 pkt.

         3. Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4 – 17,8 pkt.

 

           Końcową ocenę merytoryczną ofert stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez każdego z Członków Komisji Naboru.

           Z podmiotomi, które uzyskały w trakcie oceny merytorycznej średnią arytmetyczną liczbę punktów wynoszącą 27 lub więcej (na 45 punktów możliwych do uzyskania), zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie doprecyzowania zadań i ich podziału pomiędzy Partnerów oraz szczegółów dotyczących sposobu zarządzania projektem (zdodnie z zasadami rozpatrywania ofert i wyboru partnera ponadnarodowego określa Regulamin rozpatrywania Ofert Współpracy i wyboru Partnera ponadnarodowego pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” wdrażanego w ramach typu projektu: Rozwój Dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, Priorytetu VI,  Poddziałania 6.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3/2011 Dyrektora  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 r.)

 

 W wyniku negocjacji, uznaje się, że korzystnym dla realizacji i powodzenia zaplanowanych działań będzie wybór podmiotów

           1. Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

           2. Impact Housing Association, CA2 5NE Carlisle, C 47 Nelson Street, England

           na Partnerów do projektu, co do których po podpisaniu Listów Intencyjnych zostanie wszczęta procedura zawarcia umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określające zasady wzajemnej współpracy w ramach projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy".

 

 Białystok, 17.03.2011 r.

 

Wicedyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Jarosław Sadowski

 

 

 


 

Information about the results of an Open Call for transnational partner to implement tasks within the framework of the systemic project with transnational component

 

 

We inform that in answer to Open Call for transnational partner to  common implement a project with transnational component ‘Partnership for development and promotion of green jobs’ Priority VI,  Submeasure 6.1.1 of Human Capital Operational Programme 2007-2013 announced on February 9th, was submitted following cooperation offer:

 

1)       Impact Housing Association, Carlisle, Nelson  Street  C 47, CA2 5NE, England

2)       Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

3)       Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4

4)       Fundación Biodiversidad (FB), Spain, 28010 Madrid, C/Fortuny, 7

 

The cooperation offer submitted by Fundación Biodiversidad (FB), Spain, 28010 Madrid, C/Fortuny, 7 did not meet the required formal criteria.

 

 The following offers were passed on to the substantive assessment:

1)        Impact Housing Association, Carlisle, C 47 Nelson  Street , CA2 5NE, England

2)       Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

3)       Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4

 

The results of the substantive assessment:

1)       Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77 – 38,6 points

2)       Impact Housing Association, Carlisle, C 47 Nelson  Street , CA2 5NE, England38 points

3)       Fundación  Ramón Rey Ardid, Spain, 50018 Zaragoza, Guillen de Castro 2-4 – 17,8 points

 

The final result of the substantive assessment of offers is the arithmetic average of scores awarded by each of the member of the Recruitment Commission. With entities, which during substantive assessment scored arithmetic average of scores of 27 and more (of 45 possible to obtain), have been negotiated clarification of tasks and their allocation among the Partners and details on how to manage the project (in accordance with principles of considering the offers and selecting the transnational partner defined in the Regulations of considering the offers and selecting the transnational partner to implement the project ‘Partnership for development and promotion of green jobs’ implemented within the framework of the type of project: ‘Dialogue, public – social partnership and cooperation development for human resources development on the regional and local level’, Priority VI,  Submeasure 6.1.1 of Human Capital Operational Programme 2007-2013, which is attached to Ordinance No. 3/2011 of Director of Voivodship Labour Office on January 14th , 2011).

 

As result of negotiations, is considered, that selection of entities:

1)       Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx, Spain, 06011 Badajoz, c/Benito Mahedero Balsera, 77

2)       Impact Housing Association, Carlisle, C 47 Nelson  Street , CA2 5NE, England

for transnational partner will be beneficial to implement and success of planned actions related to this project. With the transnational partner selected by the Open Call will be signed the Letter of intent and will be initiated a procedure to conclude a transnational cooperation agreement of the Human Capital Operational Programme, which will set out the mutual cooperation within the project “Partnership for development and promotion of green jobs”.

 

 

Bialystok, March 17th, 2011

Vicedirector of

Voivodship Labour Office in  Białystok

Jarosław Sadowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: WUP Białystok

Wytwarzający/odpowiadający: Elzbieta Gorczkowska

Wprowadzający: Elzbieta Gorczkowska

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Adam Łozowski

Data publikacji: 2011-03-18