Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Uchwała Nr XLI/491/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm) w związku z art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XII/102/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                       

    

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/491/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
 z dnia 23 czerwca 2014 roku 

 

STATUT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU

 

§ 1.

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, zwany dalej „WUP”, realizuje zadania własne samorządu województwa wynikające z art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 
 2. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, WUP należy do publicznych służb zatrudnienia, w ramach instytucji rynku pracy.

 

§ 2.

 1. WUP jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Siedzibą WUP jest miasto Białystok.
 3. Terenem działania WUP jest województwo podlaskie.
 4. WUP posiada Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach.

 

§ 3.

 1. WUP realizuje zadania wynikające z:
  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223, poz. 2217, z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291);
  6. ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U Nr 106, poz. 674);
  7. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1442);
  8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885 );
  9. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych porozumień.
 2. W ramach wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, WUP pełni funkcje określone we właściwych przepisach prawa oraz dokumentach programowych.

§ 4.

Do zadań WUP należy w szczególności:

 1. określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
 2. podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
 3. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym zwany w skrócie „KFS”, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy; 
 4. opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia;
 5. współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
 6. programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez:
  1. wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  2. inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych przez urzędy pracy;
 7. koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
 8. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
 9. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 10. inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy;
 11. zlecanie zadań aktywizacyjnych;
 12. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej;
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
  3. wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 13. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, członkowskimi Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącymi do Unii Europejskiej, państwami niebędącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w szczególności przez;
  1. wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań poprzez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES;
  2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach trans granicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw;
 14. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 15. świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa;
 16. opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
 17. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
 18. współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:
  1. badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
  2. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,
  3. wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
  4. prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
  5. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
  6. popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktykcw zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
 19. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
 20. coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminiedo dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;
 21. współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
 22. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;
 23. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
 24. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie; 
 25. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 26. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
 27. wydawanie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzających podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. wykonywanie czynności z zakresu zastępczej służby poborowych;
 29. realizacja zadań z zakresu dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej; 
 30. wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, a w szczególności:
  1. przyznawanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  2. dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  3. reprezentowanie Funduszu w sprawach wynikających z przejścia na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot niewypłaconych świadczeń, a w szczególności reprezentowanie Funduszu przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
  4. wydatkowanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na realizacje zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowników, finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie roszczeń pracowniczych oraz pozostałych kosztów obsługi na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w oparciu o plan finansowy Funduszu;
 31. monitorowanie i prowadzenie ewidencji umów o przyznanej przedsiębiorcom pomocy publicznej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 32. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.

 

§ 5.

 1. Pracą WUP kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektor WUP reprezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie przed Zarządem Województwa Podlaskiego.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora WUP jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

§ 6.

 1. Dyrektora WUP powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
 2.  Wicedyrektorów WUP powołuje i odwołuje Dyrektor WUP.

§ 7.

Organizację wewnętrzną WUP, a także szczegółowe zasady jego działania określa regulamin organizacyjny WUP ustalony przez Dyrektora WUP, zatwierdzany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 8.

 1. WUP działa w formie jednostki budżetowej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej WUP jest, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego, roczny plan finansowy oraz zatwierdzony przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wkład do planu finansowego.
 3. WUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

§ 9.

WUP używa pieczęci o treści:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach;
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wprowadzający: Daniel Kamiński

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Daniel Kamiński

Data publikacji: 2003-09-22