Pomoc finansowa Zakładom Aktywności Zawodowej

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków PFRON  

Zakłady aktywności zawodowej tworzy się w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a poprzez rehabilitację społeczną i zawodową – przygotowania ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.

Organizatorem zakładu aktywności zawodowej może być gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań samorządu województwa należy udzielanie dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na terenie województwa podlaskiego powyższe zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Podmiot, który zamierza zostać organizatorem zakładu aktywności zawodowej powinien złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku wniosek wraz z niezbędnymi do jego oceny informacjami i dokumentami.

Poniżej została przedstawiona proponowana zawartość wniosku oraz zakres oczekiwanych informacji i dokumentów:  

 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy – organizatora.
 2. Adres siedziby organizatora.
 3. Status prawny i podstawa działania organizatora.
 4. Statut organizatora
 5. Adres zakładu i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na zakład.
 6. Proponowana liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu pracy wraz z określeniem stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.
 7. Plan i rodzaj działalności wytwórczej lub usługowej oraz zakres planowanej rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników zakładu.
 8. Proponowana wysokość miesięcznego wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników zakładu wyrażoną jako procentowy wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę:
  • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
 9. Proponowana obsada etatowa zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników wchodzących w skład personelu kierowniczego, administracyjnego, rehabilitacyjnego i obsługowego.
 10. Preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnienim podziału na poszczególne rodzaje kosztów, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów.
 11. Preliminarz kosztów działania zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów.
 12. Plan pomieszczeń zakładu oraz projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej działalności wytwórczej lub usługowej w zakładzie oraz ich dostosowania do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników zakładu wynikających z ich niepełnosprawności.
 13. Projekt regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności. 
 14. Koszty utworzenia zakładu aktywności zawodowej ogółem, w tym wkład własny organizatora.
 15. Wnioskowana kwota o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oczekiwane załączniki:

 

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na zakład (nie starszy niż 3 miesiące),
 2. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (nie starszy niż 3 miesiące),
 3. udokumentowanie posiadania środków własnych lub z innych źródeł na sfinansowanie kosztów  utworzenia zakładu aktywności zawodowej  w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem,
 4. oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec PFRON,
 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące),
 6. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków (nie starszy niż 3 miesiące),
 7. informacja o dotychczasowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. inne informacje i dokumenty uznane za istotne dla rozpatrzenia wniosku:
  • rozpoznanie rynku zbytu na wyroby lub usługi oferowane przez zakład aktywności zawodowej (listy intencyjne odbiorców towarów lub usług),
  • wykaz kandydatów (pracowników) - osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, z zaznaczeniem miejscowości – powiatu zamieszkania,
  • informację nt. liczby osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego,
  • wykaz majątku, który stanowiłby zabezpieczenie kwoty dofinansowania kosztu utworzenia zakładu aktywności zawodowej,
  • projekt planu ekonomicznego/biznesplanu w ujeciu rocznym (tj. roku, w którym planowane jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) oraz w perspektywie długookresowej, np. 3-5 letniej.

    Wniosek o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej wraz załączonymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

Koszty utworzenia i działania ZAZ

 

    Koszty utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 ww. ustawy.

    Zgodnie z art. 68c ust. 2 ww. ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 1. działania zakładu aktywności zawodowej wynosi:
  • w 2008 r. i w latach następnych – 90% tych kosztów,
 2. utworzenia zakładu aktywności zawodowej wynosi:
  • w 2009 r. i w latach następnych – 65% tych kosztów.

Dofinansowanie ze środków PFRON ww. kosztów dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką zamierzającą utworzyć zakład aktywności zawodowej.

Zakłady aktywności zawodowej w woj. podlaskim

Pliki do pobrania: 

Materiały z seminarium "Idea i droga dojścia do utworzenia zakładu aktywności zawodowej", które odbyło się w dniu 14 marca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku:


Ulotka – Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną, w tym z zaburzeniami psychicznymi

Metryka strony

Udostępniający: Irena Sawicka Wydział Ryku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Irena Sawicka

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2020-02-07

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2014-05-06