Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący od 01 września 2005r.

Zarządzenie Nr 45/2005

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Białymstoku

z dnia 01 września 2005r.

w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku"

Na podstawie art. 3a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) oraz § 7 ust 2 i § 13 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 92/1096/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2005r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionej Uchwałą Nr 137/1764/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2005r., zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku", stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 45/2005

Dyrektora

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

z dnia 01 września 2005r.

 

REGULAMIN

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE, W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

2.   Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

    1) WUP - należy przez to rozumieć

    2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

    3) Kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć

    4) Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

    5) Komisji - należy przez to rozumieć6) Komisję Kwalifikacyjną,

    6) BIP - należy przez to rozumieć8) Biuletyn Informacji Publicznej WUP.

§ 2

1. Nabór kandydatów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w WUP jest otwarty i konkurencyjny.

2. Nabór na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, organizuje Kierownik jednostki, działający jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej.

3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik jednostki w oparciu o informacje przekazane przez kierownika wydziału o wakującym stanowisku.

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na wolnym stanowisku urzędniczym w WUP, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

5. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w WUP, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

6. Stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 5 zwane są dalej stanowiskami urzędniczymi.

Rozdział II

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze

§ 3

1. Etapy naboru na stanowisko urzędnicze:

    1) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze,

    2) Powołanie Komisji,

    3) Składanie dokumentów aplikacyjnych,

    4) Wstępna ocena kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych,

    5) Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

    6) Ocena końcowa kandydatów,

    7) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze,

    8) Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,

    9) Ogłoszenie wyników naboru.

§ 4

1. Komisję powołuje Kierownik jednostki.

2. W skład Komisji wchodzą:

    1) w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w § 2 ust. 4:

       a) Kierownik jednostki lub jego zastępca,

       b) kierownik komórki organizacyjnej, do której jest prowadzony nabór na stanowisko urzędnicze,

       c) kierownik Wydziału Organizacji i Kadr, będący jednocześnie sekretarzem Komisji, lub osoba przez niego upoważniona.

   2) w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w § 2 ust. 5:

      a) Kierownik jednostki,

      b) Wicedyrektor wskazany przez Kierownika jednostki,

      c) kierownik Wydziału Organizacji i Kadr, będący jednocześnie sekretarzem Komisji, lub osoba przez niego upoważniona.

3. Komisję powołuje Kierownik jednostki, niezwłocznie po umieszczeniu ogłoszenia o naborze w BIP oraz na tablicy informacyjnej WUP, nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów.

4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze.

§ 5

1. Informację o wolnych stanowiskach urzędniczych w WUP zamieszcza się w ogłoszeniu, które powinno zawierać:

    1) nazwę i adres jednostki,

    2) określenie stanowiska urzędniczego,

    3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

    4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

    5) wskazanie wymaganych dokumentów,

    6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w BIP oraz na tablicy informacyjnej WUP, ul. Pogodna 22, II piętro.

3. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.

§ 6

1. Po umieszczeniu ogłoszenia w BIP i na tablicy informacyjnej WUP następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku urzędniczym w WUP.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

    1) list motywacyjny,

    2) życiorys - curriculum vitae,

    3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

    4) kserokopie świadectw pracy,

    5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

    6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

    7) opinie z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada).

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w formie pisemnej, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na stanowisko urzędnicze.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w WUP mogą być składane osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu.

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

§ 7

1. Analizy dokumentów, polegającej na zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi nadesłanymi przez kandydatów, dokonuje Komisja.

2. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz stwierdzenie ich kompletności.

3. Wynikiem analizy dokumentów jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i dopuszczenie ich do drugiego etapu naboru.

§ 8

1. Listę kandydatów, o której mowa w § 7 ust. 3 umieszcza się w BIP oraz na tablicy informacyjnej WUP, ul. Pogodna 22, II piętro, do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

2. Lista kandydatów zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

§ 9

W celu wyłonienia najlepszego kandydata Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.

§ 10

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem,

weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, oraz zbadanie i ocena:

  1) predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

  2) posiadanej wiedzy na temat zadań na stanowisku, o które ubiega się kandydat,

  3) celów zawodowych kandydata.

2. Wszyscy kandydaci odpowiadają na 5 jednakowych pytań.

3. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5.

§ 11

1. Po przeprowadzonej rozmowie Komisja wybiera kandydata, który w ocenie końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

§ 12

1. Po zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze, sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny

2. Protokół zawiera w szczególności:

   1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

   2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

   3)uzasadnienie dokonanego wyboru.

3. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Kierownikowi jednostki.

4. Obsługę Komisji, niezbędne warunki związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia Kierownik jednostki.

§ 13

1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, zawiera:

    1) nazwę i adres jednostki

    2) określenie stanowiska urzędniczego

    3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego

    4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej WUP przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru do zatrudnienia w WUP, dołącza się do jego akt osobowych.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób przechowuje się, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat.

§ 15

Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w przypadku:

  1) zatrudniania pracowników samorządowych, których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania,

  2) naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi, który przeprowadza się poprzez analizę podań o pracę złożonych w Wydziale Organizacji i Kadr i wybór odpowiedniego kandydata,

  3) zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także organizowania w Urzędzie staży i przygotowania zawodowego, co odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 51 /2008
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku
z dnia  10 października 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 1 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku”.
 
Na podstawie art.3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593, z późn. zm) oraz § 15 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2008 DyrektoraWojewódzkiego Urzędu Pracyw Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zarządza się co następuje:
 
 
§1
 
W „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku” stanowiącym Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 45/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 1 września 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
 

1. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w §2 ust. 4:
a)      kierownik jednostki lub jego zastępca,
b)      kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór na stanowisko urzędnicze,
c)      kierownik Wydziału Organizacji i Kadr lub pracownik wydziału upoważniony przez Kierownika jednostki,
d)     pracownik prowadzący zagadnienia kadrowe pełni rolę sekretarza Komisji (bez prawa głosu).
2) w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w §2 ust. 5:
a)      Kierownik jednostki,
b)      Zastępca Kierownika jednostki wskazany przez Kierownika jednostki,
c)      kierownik Wydziału Organizacji i Kadr lub pracownik wydziału upoważniony przez Kierownika jednostki,
d)     pracownik prowadzący zagadnienia kadrowe pełni rolę sekretarza Komisji (bez prawa głosu).

 

 
2. W § 10 zmienia się ust. 2 i ust. 3, które otrzymują brzmienie:
 
„2. Wszyscy kandydaci odpowiadają na 5 jednakowych pytań, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5, z zastrzeżeniem ust. 4.”
3. W § 10 wprowadza się ust. 4, który otrzymują brzmienie:


„4. Ustęp 2 i 3 nie ma zastosowania do kandydatów na stanowiska: audytora wewnętrznego oraz radcy prawnego. Weryfikacja kandydata następować będzie na podstawie przeprowadzonej rozmowy w oparciu o informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, doświadczenie zawodowe oraz znajomość zagadnień niezbędnych na stanowisku, o które ubiega się kandydat.”   
 
4. Dodaje się § 4a, który otrzymuje brzmienie:
 
  1. „W uzasadnionych przypadkach, np. tworzenia wieloosobowego stanowiska pracy lub organizowania nowego wydziału/oddział uwzględniającego w swej strukturze jednorodne stanowiska pracy, dopuszcza się zlecenie przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze specjalistycznej firmie zewnętrznej.
  2. Wybór firmy zewnętrznej do przeprowadzenia procesu rekrutacji następować będzie w oparciu o przepisy dotyczące przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Zlecenie procesu rekrutacji obejmuje etapy naboru na stanowisko urzędnicze określone w § 3 ust. 1 pkt 1) - 7) regulaminu.
  4. WUP przekaże firmie przeprowadzającej rekrutację niezbędne informacje dotyczące:
a)    określenia wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
b)   wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
c)    wskazania wymaganych dokumentów.
  1. Na stronach BIP wszystkie niezbędne ogłoszenia dotyczące poszczególnych etapów naboru, każdorazowo zamieszcza WUP na podstawie informacji przekazanej przez firmę zewnętrzną.
  2. Wybrana firma do przeprowadzenia rekrutacji prowadzi czynności rekrutacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późn. zm) jak również zgodnie z obowiązującym w WUP Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.
  3. W procesie rekrutacji zleconej firmie zewnętrznej uczestniczy wskazany przez Kierownika jednostki pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
7. W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
           „ 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób przechowuje się przez okres 1 roku, po
            tym okresie podlegają zniszczeniu.”
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 


 Zarządzenie Nr 55 /2008
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku
z dnia 3 listopada 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 1 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku”.
 
Na podstawie art.3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593, z późn. zm) oraz § 15 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2008 DyrektoraWojewódzkiego Urzędu Pracyw Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zarządza się co następuje:
 
§1
 
W „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 1 września 2005 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 1 marca 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 51/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 10 października 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
                                                          
 
W § 4 a dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
 
„ 8. W przypadku zlecenia rekrutacji firmie zewnętrznej, weryfikacja kandydata następować będzie na podstawie przeprowadzonej wieloetapowej selekcji, zgodnej z określonym przedmiotem zamówienia. Weryfikacji dokona Komisja złożona z pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego.”
 
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Antoni Łozowski Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2005-12-01

Data modyfikacji: 2009-07-27

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2005-12-01