Rejestr Agencji Zatrudnienia

Wykaz agencji zatrudnienia:


 

AGENCJE ZATRUDNIENIA to podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jest to działalność regulowana w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646), polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • pośrednictwa pracy
  • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • poza granicami kraju
 • doradztwa personalnego
 • poradnictwa zawodowego
 • pracy tymczasowej
  wymagającą wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.


ZMIANY przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 i 1149) wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu.
Na terenie województwa podlaskiego powyższe zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa podlaskiego.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WPIS DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej – (przez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz).
Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wraz z wnioskiem podmiot składa:

 • oświadczenie dla ubiegających się o certyfikat agencji zatrudnienia;
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości:
  1. na świadczenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego – 200 zł;
  2. na świadczenie usług w zakresie pracy tymczasowej – 200 zł.

Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie obu certyfikatów na łączną kwotę – 400 zł

na konto:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Pogodna 22
15-354 Białystoku
Nr konta:  36 1500 1344 1213 4003 1694 0000

z dopiskiem: "Wpis do rejestru agencji zatrudnienia". Dowód wpłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty.

Przy ubieganiu się o wpis wymagana jest (w zależności od rodzaju planowanych usług agencji zatrudnienia) informacja o przedmiocie działalności zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY, DORADZTWA PERSONALNEGO LUB PORADNICTWA ZAWODOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zawiadomienie (wzór w drukach do pobrania), zawierające następujące dane: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy; oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę; planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z zawiadomieniem przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany złożyć sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.
 
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ubiegając się o wpis w tym zakresie, podmiot zagraniczny składa:

 • wniosek o wpis do rejestru (wzór w drukach do pobrania),
 • oświadczenie (wzór w dokumentach do pobrania),
 • sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

Marszałek województwa wydaje Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ponadto:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zobowiązane są do składania informacji o działalności w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

WYKREŚLENIE PODMIOTU Z REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Podmiot może zostać wykreślony z rejestru na własny wniosek lub w przypadku naruszenia przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

z dopiskiem: "Za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia". 

Druki do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Ewa Lankau

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2017-11-24