Kontrola Agencji Zatrudnienia

Kontrola podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzona jest na podstawie:

 

 • 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e – 19fa niniejszej ustawy;
 • 43 ust. 7 ustawy prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr tej działalności.

 

W stosunku do podmiotów, których siedziba znajduje się na terenie woj. podlaskiego, kontrolę, z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego, sprawuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

 

DOKUMENTY
niezbędne do przygotowania przez podmiot kontrolowany na dzień kontroli:

 1. Książka kontroli.
 2. Pisemne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot kontrolowany w trakcie kontroli, w przypadku, jeżeli nie jest to osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu wskazana w dokumencie rejestrowym (CEiDG lub KRS) lub innym dokumencie wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (np. statut, umowa spółki, uchwała zarządu itp.). W przypadku podmiotów, w których występuje reprezentacja łączna kilku osób, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie upoważnione osoby.
 3. Aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach.
 4. Aktualne zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO

 

Prawa kontrolowanego:

 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Od treści i ustaleń zawartych w protokole kontroli, przed jego podpisaniem, kontrolowanemu służy prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 3. Reprezentujący podmiot kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
 4. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
 5. Kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia czynności kontrolnych w przypadku:
  • niezawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • nieokazania przez kontrolujących legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz niedoręczenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
  • niepoinformowania o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej,
  • dokonywania czynności kontrolnych bez obecności kontrolowanego lub obecności osoby przez niego upoważnionej,
  • równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
  • przekroczenia czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym,
 6. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem kontrolowany wnosi do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontrolujący.
 7. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
  1. odstąpieniu od czynności kontrolnych,
  2. kontynuowaniu czynności kontrolnych.
 8. Na postanowienie przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

 

Kontrolowany obowiązany jest do:

 1. Pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
  W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
 2. Przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług agencji zatrudnienia.
 3. Prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów lub może być prowadzona także w formie elektronicznej.
 4. Dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.
 5. W przypadku wszczęcia kontroli niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli prowadzoną w postaci:
  1. papierowej – przez udostepnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów, albo:
  2. elektronicznej – przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
 6. Kontrolowany jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostepnienie jej innemu organowi. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.
 7. Zapewnienia warunków i środków umożliwiających wykonanie czynności kontrolnych, szczególnie w zakresie udostępnienia niezbędnych dokumentów, udzielenia stosownych (ustnych lub pisemnych) wyjaśnień.

W przypadku braku uwag do protokołu kontroli, podpisania protokołu i przekazania.


Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Ewa Lankau

Data modyfikacji: 2018-08-03

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2017-11-24