Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Kamiński, adres poczty elektronicznej daniel.kaminski@wup.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 74 97 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Pogodna 22 15-354 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 74 97 200

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Pogodnej: wejście główne, wejście do punktu informacyjnego i wejście ewakuacyjne (otwierane w czasie ewakuacji).
Przed wejściem głównym znajduje się pojedynczy stopień oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
Wejście do punktu informacyjnego posiada schody skierowane ku dołowi bez podjazdu dla wózków. Natomiast wejście ewakuacyjne znajduje się na terenie płaskim, nie posiada schodów i jest bez podjazdu dla wózków.
Wewnątrz budynku w holu głównym przy schodach znajduje się winda.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie mat platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na niskim parterze, parterze, I i II piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Pogodnej.
Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w sąsiadującej instytucji przez, którą można się dostać do budynku głównego. Brak jest platformy przyschodowej.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak jest jednoznacznego oznaczenia dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71a

Do budynku prowadzi 1 wejście z tyłu budynku od ul. Kościuszki.
Do wejść prowadzą schody w dół. Nie ma podjazdu dla wózków i platformy przyschodowej.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na niskim parterze.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Nowogrodzkiej.
Do wejść prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków, brak jest platformy przyschodowej.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy posługującego się SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm).