Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.
 
Fundusz Pracy tworzy się między innymi z:
 1. obowiązkowych składek na Fundusz Pracy,
 2. dotacji budżetu państwa,
 3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy,
 4. odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów,
 5. odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy,
 6. spłat rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy,
 7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES,
 8. środków ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216), oraz zwrotów środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących ze spłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą,
 9. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 10. odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 11. innych wpływów.
Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 115 i art. 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).
 
Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa - obecnie wynosi 2,45%.
 
Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przekazuje na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.
 
Środki Funduszu Pracy przeznacza się na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zadań fakultatywnych oraz innych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań publicznych służb zatrudnienia, wynikających z zadań określonych w innych ustawach.
 
Podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa (limit) dokonuje minister właściwy do spraw pracy (Minister Pracy i Polityki Społecznej) na podstawie rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.
 
Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach limitu ustalonego dla województwa.
 
Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta.

Podstawa prawna

Metryka strony

Udostępniający: Irena Sawicka Wydział Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wprowadzający: Daniel Kamiński

Data wprowadzenia: 2016-02-02

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2017-01-18

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2016-02-02