Start / Kontrole / Kontrole prowadzone w WUP w Białymstoku / Kontrole w roku 2012 / Kontrole przeprowadzone w roku 2012

Kontrole przeprowadzone w roku 2012

 

L.p. Organ kontrolujący Termin
kontroli
Odpowiedź
1

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu numer WND -POKL.06.01.01.20-067/11 pt.:"PWP Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy"

 28.03  - 03.04.2012

W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 -  projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

2

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16.04 - 31.12.2012
1. Kluczowy wymóg kontrolny nr 2:
Adekwatne procedury wyboru projektów.
Potwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających, że wszelkie wnioski/projekty będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami.
2. Kluczowy wymóg kontrolny nr 4:
Adekwatne kontrole zarządcze.
Stwierdzono istnienie i funkcjonowanie pisemnych procedur i odpowiednich list sprawdzających w celu wykrycia wszelkich niezgodności. Kategoria oceny 1 -  system działa, ale konieczne są usprawnienia.
3. Kluczowy wymóg kontrolny nr 7:
Właściwe działania zapobiegawcze i korygujące w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez Instytucję Audytową.
W zakresie objętym audytem potwierdzono istnienie procedur zapewniających odpowiedni przegląd i follow-up wyników audytów przeprowadzanych przez upoważnione organy zgodnie z art. 62R 1083/2006 oraz, że ten przegląd jest należycie dokumentowany.
3

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Audytowe  zadanie zapewniające: "Prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia"

 23.05 - 26.06.2012

 Stwierdzono uchybienia - konstrukcja przyszłych umów cywilnoprawnych w zakresie zamieszczania numerów NIP i REGON zostanie ujednolicona; będzie też zwrócona szczególna uwaga w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola na zakończenie realizacji projektu systemowego nr  POKL.09.02.00-20-088/11 p-n. "Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy"

 

01.08 - 31.08.2012

W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

 

5

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Kontrola ogólna archiwum zakładowego WUP w Białymstoku

26.10.2012

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Sformułowano ustalenia:  

  • na akta zostaną naniesione brakujące sygnatury archiwalne,
  • roczne sprawozdania z pracy archiwum zakładowego będą przekazywane do Dyrektora AP,
  • pod jedną pozycją spisu zdawczo-odbiorczego będzie ewidencjonowana jedna teczka aktowa kat.A,
  • w zakresie udostępniania akt będą stosowane karty udostępniania,
  • akta oddziedziczone z lat 1990 -1999 zostaną przekazane do AP w Białymstoku.
6

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Kontrola planowa projektu "Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" POKL.01.01.00-00-003/08

 

25.07- 20.08.2012 

 

   

 Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia - kategoria nr 2.

 Wydano zalecenia pokontrolne, które głównie odnoszą się do Lidera projektu / CRZL /.

 

7

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrola nieruchomości przekazanych w trwały zarząd

30.08 - 31.08.2012

 

W wystąpieniu pokontrolnym wskazano konieczność   zawiadamiania Zarządu Województwa o zawarciu kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia, stosownie do wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zalecenie uwzględniono w bieżącej pracy Urzędu.

 

8

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola realizacji projektu systemowego POKL.07.02.01-20-132/12 pn."Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej".

12.09 -22.10.2012

 

W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 - projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Wydano zalecenia pokontrolne, w których zalecono zwiększenie staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność w części finansowej wniosków.

9

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrola działaności statutowej WUP w Białymstoku

17.09 - 28.09.2012 Zalecono dołożenie należytej staranności przy obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych.
10  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola realizacji projektu pt. "Podlaskie Oserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.08.01.04-20-001/08

17.10 -

30.11.2012

Realizacja projektu w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 2 -system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Zastosowano sie do wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości sporządzania rozliczeń finansowych oraz w zakresie poprawności rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

11

Marszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2010 r. i 2011 r.

 

24.10 -

20.11.2012

 

Wyjaśnienia do protokołu z kontroli zostały przekazane do instytucji kontrolującej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

12

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Kontrola doraźna realizacji działań informacyjno- promocyjnych i zapewnienia właściwej ścieżki audytu przy realizacji projektu nr UDA-POKL.01.01.00-00-003/08-00" Zielona Linia Centrum Informacyjno-Kosultacyjne Służb Zatrudnienia".

24.10 - 25.10.2012

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena  wg kryteriów - kategoria nr 2 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Ustosunkowano się do wydanych zaleceń pokontrolnych.

 

13

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola realizacji projektu pt.:"Działalność gospodarcza drogą do sukcesu". Wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.06.02.00-20-108/11

19.11 - 21.12.2012-

Realizacja projektu w ocenie według kryteriów odpowiada schematowi Kategorii nr 2, projekt realizowany jest co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia

Ustosunkowano się do wydanych zaleceń pokontrolnych

14

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz zapisów "Porozumienia w sprawie dofinansowania działania 6.1 oraz 8.1 w ramach POKL"

19.12.2012 -

17.01.2013

Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

System realizowany przez WUP w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1, system funkcjonuje poprawnie, ewentualnie potrzebne są drobne usprawnienia 

15

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Departament EFS

Kontrola prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL

20.12.2012 -

1.02.2013

Stwierdzono uchybienie o umiarkowanym stponiu istotnosci.

Realizowany przez WUP projekt w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1, system funkcjonuje poprawnie, projekt realizowany jest prawidłowo - ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w Wydziale Organizacji i Kadr.

   

 

Autor: Adam Łozowski
Wydział Organizacji i Kadr
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Data wprowadzenia do BIP: 2012-07-10
Data publikacji: 2012-07-10
Data modyfikacji: 2015-12-31
Drukuj