Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący od 29 czerwca 2012r.

                   Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2012
Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
z dnia 29 czerwca 2012r.

  

REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „Ustawą”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. WUP- należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
  2. Dyrektorze WUP – należy przez to rozumieć  Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  3. w Białymstoku,
  4. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną przeprowadzającą nabór,
  5. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej WUP w Białymstoku,
  6. wolnym stanowisku urzędniczym – należy przez to rozumieć wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik,
  7. kandydacie – należy przez to rozumieć kandydata/kandydatkę, biorących udział w procedurze naboru w WUP,
  8. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika/pracownicę WUP.

 

§ 2

 

 1. Nabór kandydatów zatrudnianych na podstawie  umowy o pracę na stanowiska urzędnicze,
  w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w WUP jest otwarty i konkurencyjny.
 2. Nabór kandydatów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiska urzędnicze,
  w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w WUP oraz zatrudnianie osób na stanowiska pomocnicze i na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, odbywa się w oparciu o zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn.
 3. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze organizuje Dyrektor WUP, jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej.
 4. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor WUP w oparciu
  o potrzeby WUP.
 5. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym w WUP, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 Ustawy.
 6. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
  w WUP, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 4 Ustawy.

 

Rozdział II

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze

 

§ 3

 

 1. Etapy naboru na stanowisko urzędnicze:
  1. ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko,
  2. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
  3. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
  4. weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych,
  5. ustalenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze,
  6. przygotowanie i przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych, sprawdzających wiedzę merytoryczną, znajomość języków obcych,
  7. przeprowadzenie końcowej rozmowy kwalifikacyjnej,
  8. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
  9. podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
  10. ogłoszenie i opublikowanie wyników naboru.

 

§ 4

 

 1. Informację o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w WUP zamieszcza się w ogłoszeniu, które powinno zawierać:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska,
  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są:
   1. wymaganiami koniecznymi do podjęcia pracy na danym stanowisku,
   2. wymaganiami dodatkowymi pozwalającymi na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku,
  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
  5. informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
  6. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WUP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
  7. wskazanie, czy poza obywatelami polskimi, o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. wskazanie wymaganych dokumentów,
  9. określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
  10. sposób powiadamiania kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne,
  11. postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi po zakończonej procedurze naboru.
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w BIP oraz na tablicy informacyjnej
 3. WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 22, II piętro.
 4. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w:
 5. urzędach pracy,
 6. biurach pośrednictwa pracy,
 7. prasie.
 8. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.
 9. Dyrektor WUP na każdym etapie procedury naboru może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 5

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, np. tworzenia wieloosobowego stanowiska pracy lub organizowania nowego wydziału/oddziału uwzględniającego w swej strukturze jednorodne stanowiska pracy, dopuszcza się zlecenie przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze specjalistycznej firmie zewnętrznej.
 2. Wybór firmy zewnętrznej do przeprowadzenia procesu rekrutacji następować będzie w oparciu
  o przepisy dotyczące przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Zlecenie procesu rekrutacji obejmuje etapy naboru na stanowisko urzędnicze określone w  § 3 od pkt 2) do pkt 8) niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4.
 4. WUP przekaże firmie zewnętrznej przeprowadzającej rekrutacje niezbędne informacje dotyczące:
  1. określenia  wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie  z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
  2. wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
  3. wskazania wymaganych dokumentów,
  4. testy kwalifikacyjne sprawdzające wiedzę merytoryczną.
 5. Informacje o wynikach poszczególnych etapów naboru przekazuje kandydatom firma zewnętrzna.
 6. Wybrana firma do przeprowadzenia rekrutacji prowadzi czynności rekrutacyjne w oparciu o przepisy Ustawy, jak również zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji nie mogą przystąpić
  do tej rekrutacji.
 8. W procesie rekrutacji zleconemu firmie zewnętrznej, uczestniczy, jako członek powołanej Komisji, wskazany przez Dyrektora WUP pracownik WUP prowadzący zagadnienia kadrowe.

 

§ 6

 

 1. Komisję powołuje Dyrektor WUP z wyłączeniem przypadku określonego w § 5, niezwłocznie
  po umieszczeniu ogłoszenia o naborze w BIP oraz na tablicy informacyjnej WUP, nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w § 2 ust 4:
   1. Dyrektor WUP lub jego zastępca,
   2. kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór na stanowisko urzędnicze,
   3. kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr lub inny pracownik tego Wydziału upoważniony przez Dyrektora WUP,
   4. pracownik prowadzący zagadnienia kadrowe, pełniący rolę sekretarza  Komisji (bez prawa głosu).
  2. w przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w § 2 ust. 5:
   1. Dyrektor WUP,
   2. zastępca  Dyrektora WUP,  pionu do którego prowadzony jest ten nabór,
   3. kierownik Wydziału Organizacji i Kadr lub pracownik tego Wydziału upoważniony przez Dyrektora WUP,
   4. pracownik prowadzący zagadnienia kadrowe, pełniący rolę sekretarza Komisji (bez prawa głosu).
 3. Prace Komisji są prowadzone jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej ¾ jej składu.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia wyłącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności postępowania.
 5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

 

§ 7

 

 1. Po umieszczeniu ogłoszenia w BIP i na tablicy informacyjnej WUP następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku urzędniczym w WUP.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) lub video CV (urządzenie do nagrywania video CV jest dostępne w Centrum Informacji, Planowania i Kariery Zawodowej WUP),
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  4. oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przeważanie danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na dane stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze, 
  7. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
  8. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  9. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  10. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  11. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
  12. zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
  13. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego - dotyczy obcokrajowców,
  14. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 12 ust. 4, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   
 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane
  są w formie pisemnej.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w WUP składane są osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu.

 

§ 8

 

 1. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych, Komisja przystępuje do ich oceny pod kątem zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.
 2. Celem oceny jest porównywanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
  z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz stwierdzenie ich kompletności.
 3. Wynikiem analizy dokumentów jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dopuszczenie ich do dalszego etapu naboru.
 4. Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9

 

 1. Komisja, wobec kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu, przeprowadza pisemny test kwalifikacyjny, składający się z 20 pytań, z zakresu:
  1. znajomość przepisów prawa, w tym zadań realizowanych na danym stanowisku,
  2. wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. Celem pisemnego testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
 3. Przygotowanie pytań testowych należy do kierownika komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór. Zestaw pytań testowych podlega zatwierdzenia przez Dyrektora WUP.
 4. Zestaw pytań powielony w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób spełniających wymagania formalne, w zaklejonych, opieczętowanych kopertach przechowywany jest przez sekretarza Komisji do dnia przeprowadzenia testu. W dniu przeprowadzenia testu następuje otwarcie kopert i ujawnienie treści pytań.
 5. Podczas testu kwalifikacyjnego w pomieszczeniu wraz kandydatami mogą przebywać wyłącznie członkowie Komisji.
 6. Każde pytanie punktowane jest w skali od 0 do 1 punktów. W sumie z testu kwalifikacyjnego można maksymalnie otrzymać 20 punktów.
 7. Kandydaci, którzy uzyskają minimum 12 punktów (60%) przechodzą do dalszego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

 

 1. W przypadku określenia w ogłoszeniu o naborze, w wymaganiach niezbędnych, wymogu znajomości języka obcego, Komisja wobec kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu, przed testem z wiedzy merytorycznej określonym w § 9, przeprowadza test sprawdzający znajomości języka obcego.
 2. Przepisy § 9 ust. 3,4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Pozytywny wynik testu z języka obcego (minimum 60% sumy  punków możliwych do uzyskania) jest podstawą dopuszczenia kandydata do testu kwalifikacyjnego, sprawdzającego wiedzę merytoryczną.

§ 11

 

 1. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
 2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, oraz zbadanie i ocena:
  1. predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
  2. posiadanej wiedzy na temat zadań na stanowisku, o które ubiega się kandydat,
  3. obowiązku z zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
  4. celów zawodowych kandydata,
 3. Wszyscy kandydaci odpowiadają na 3 jednakowe pytania.
 4. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.
 5. Zapisy w § 9 oraz ustępu 3 i 4 nie mają zastosowania do kandydatów na stanowiska: audytora wewnętrznego oraz radcy prawnego. Weryfikacja kandydata następować będzie na podstawie przeprowadzonej rozmowy w oparciu o informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 6. W przypadku stanowiska radcy prawnego Dyrektor WUP, przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata, może wystąpić o opinię do okręgowej izby radców prawnych. 

 

§ 12

 

 1. W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe oraz którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Komisja wskazuje do zatrudnienia kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów z testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz najlepiej spełnił wymagania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Liczba, o której mowa w ust. 1 nie może stanowić mniej niż 60% możliwej do uzyskania ilości punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze kandydata decyduje Przewodniczący Komisji.
 4. Jeżeli w WUP wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.
 5. Kandydat wyłoniony w drodze nabory, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz wstępne badania lekarskie.

 

§ 13

 

 1. Z  przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
  1. określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis § 12 ust. 4.
  2. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
  3. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru,
  5. skład Komisji podejmującej nabór.
 3. Sekretarz komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją do Wydziału Organizacji i Kadr.
 4. Obsługę Komisji, niezbędne warunki związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia Dyrektor WUP.

 

§ 14

 

 1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po zakończonym naborze tj. po zatrudnieniu wybranego kandydata lub zakończeniu procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, w BIP i na tablicy informacyjnej WUP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska urzędniczego,
  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
 3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 12 ust 1. Przepisy § 12 ust. 4 oraz § 14 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział III

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 15

 

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru do zatrudnienia w WUP, dołącza się do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole z naboru, są przechowywane zgodnie z obowiązującą w WUP instrukcją kancelaryjną.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Z czynności niszczenia dokumentów aplikacyjnych sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 

§ 16

 

 1. Po zakończeniu procedury naboru, sekretarz Komisji sporządza informację na temat:
  1. liczby kandydatów, w podziale na kobiety i mężczyzn, biorących udział w procedurze naboru,
  2. kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, która umożliwi zbadanie kompetencji płci pod kątem równego dostępu do miejsc pracy kobiet i mężczyzn.
 2. Informację o której mowa w ust. 1 podpisują wszyscy członkowie Komisji.  

 

 

 Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

 1. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w przypadku:
  1. naboru pracowników samorządowych na stanowiska pomocnicze i obsługi, zatrudnienia pracowników na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
  2. obsadzenia stanowisk w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami.
 2. Osoby zatrudnione na zastępstwo oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej z Dyrektorem WUP.

 

 

 

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku


 

 

Zarządzenie Nr  37/2012
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku
z dnia 29 czerwca 2012r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku,
 

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 10 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, zmienione Zarządzeniem Nr 47/2011 z dnia 19 lipca 2011r., oraz Zarządzeniem Nr 81/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.   

 

 

 

 

 

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Brańska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Brańska

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2009-07-24

Data modyfikacji: 2013-01-09

Opublikował: Adam Łozowski

Data publikacji: 2009-07-24