Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

Zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynikają z:

1.  ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1433 z późn. zm.):

1.1 Zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Ochrona roszczeń pracowniczych w tym przypadku jest spełnieniem wymogu zrównania ustawodawstwa krajowego z prawem Unii Europejskiej.
Niewypłacalność pracodawcy jest określona w art. art. 3, 4, 5, 6, i 8 w/w ustawy. Zaspokojeniu ze środków FGŚP podlegają należności główne z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy; wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby; wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego; odprawy pieniężnej uregulowanej w przepisach szczególnych; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przysługujący za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający; odszkodowania, o którym mowa w art. 36 1 KP § 1 z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników; dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. Art. 230 i  231 KP; składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców przysługujących od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu. FGŚP dokonuje wypłat zaliczek, o których mowa w art. art. 12a i 14a:  na wniosek pracownika z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz na wniosek pracodawcy z tytułu niezaspokojonych świadczeń pracowniczych.
Wymienione świadczenia oraz zaliczki, są realizowane na podstawie przedkładanych do marszałka województwa wykazów i wniosków.
1.2 Dochodzenie zwrotu przekazanych środków finansowych na wypłatę świadczeń oraz wypłaconych świadczeń ze środków FGŚP.

Zadania FGŚP są realizowane, w szczególności, poprzez:
•    przyjmowanie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń,
•    prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z FGŚP,
•    wypłatę świadczeń pracowniczych na zasadach określonych w/w ustawie,
•    odmowę wypłaty świadczeń,
•    przyjmowanie zwrotu świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP,
•    dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
•    wnioskowanie o określanie warunku zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności przez dysponenta FGŚP,
•    monitoring przewidywanych wypłat świadczeń oraz windykacji należności FGŚP.

2.  ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem powodzi (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1317):

2.1 Udzielanie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie.
Zaspokojeniu ze środków FGŚP może podlegać wynagrodzenie przysługujące: za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku faktycznej niemożności świadczenia w związku z powodzią; za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią: za wykonywaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.
2.2 Dochodzenie zwrotu udzielonej pożyczki w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Zadania FGŚP są realizowane poprzez:
•    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki oraz wykazów pracowników, których wynagrodzenia będą podlegały zaspokojeniu z pożyczki,
•    dochodzenie zwrotu udzielonej pożyczki,
•    umorzenie pożyczki przez dysponenta FGŚP na podstawie wniosku pracodawcy złożonego do marszałka województwa.

Wymieniona pożyczka jest przyznawana na podstawie składanego przez pracodawcę wniosku wraz z trzema egzemplarzami wykazu do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

3.  ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 669):

Udzielanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych ze środków FGŚP przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych nie mniejszy niż o 15%:

•   obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzajacych dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczeń, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub

•   obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 3 kolejnych miesięcy, przypadających po dniu 6 sierpnia 2014r., do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dotyczy przedsiębiorców u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, wskazuje na ich udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkty tej działalności doznały ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów) - pomoc może być realizowana wyłącznie w latach 2015-2017;

Pracodawca może uzyskać ze środków FGŚP świadczenia na częściowe zaspokojenie pracownikom wynagrodzeń za czas przestoju ekonomicznego za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na częściowe zrekompensowanie pracownikom wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od świadczeń przyznanych ze środków FGŚP.
   
Pomoc udzielona ze środków FGŚP na podstawie w/w ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy stanowi pomoc de minimis.

Zadania FGŚP są realizowane poprzez: 
•    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych ze środków FGŚP i wykazów pracowników uprawnionych do tych świadczeń,
•    podpisywanie z przedsiębiorcami umów o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych ze środków FGŚP/ lub odmowę zawarcia takiej umowy bądź odmowę przyznania świadczeń ze środków FGŚP,
•    wypłatę świadczeń na podstawie wykazów pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP.
   

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-18

Wprowadzający: Beata Rutkowska

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2012-01-09