Efektywność energetyczna

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 czerwca 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków efektywności energetycznej, którymi są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie  urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub  pojazdu  na  urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  w  rozumieniu  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (DZ. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału  organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/We (DZ. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późń. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestr EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy  z  dnia  15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

 

Informuję, iż  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku stosuje następujące środki poprawy efektywności gospodarczej z podziałem na lata (zakładki poniżej).

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Robert Gołąbiecki

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2017-12-14