Załatwianie spraw w Urzędzie

  1. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku lub wyznaczony Wicedyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
  2. Korespondencję w Urzędzie przyjmuje sekretariat rejestrując ją w dzienniku korespondencji.
  3. Po rejestracji Sekretariat przekazuje Dyrektorowi Urzędu korespondencję wpływającą do Urzędu celem przydzielenia korespondencji do załatwienia według właściwości poszczególnym komórkom organizacyjnym.
  4. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do załatwiania sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności oraz zgodnie z terminem wskazanym w piśmie lub na dekretacji. Jeżeli nie określono terminu załatwienia sprawy, to prowadzący temat postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi terminów załatwiania spraw wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.
  5. Zakres kompetencji Dyrektora, Wicedyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych w sprawie podpisywania dokumentów, pism i decyzji określa  Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku lub udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia.
  6. Korespondencja jest przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysłanego listem, faksem lub na nośniku informatycznym wysyłanym pocztą elektroniczną.

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w WUP w Białymstoku określa  Instrukcja Kancelaryjna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, zapewniająca jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w Urzędzie.

Instrukcja Kancelaryjna jest stosowana przez wszystkich pracowników WUP w Białymstoku.

Załączniki do treści

  • Załącznik Nr 1 (PDF, 304,59 KB)

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r. - INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2012-04-27